Trajnim “Kualifikim Profesional per agjente sigurimi Jo-Jete”

 Trajnim “Kualifikim Profesional per agjente sigurimi Jo-Jete”
Trajnim “Kualifikim Profesional per agjente sigurimi Jo-Jete”

When

March 6, 2023 - March 16, 2023    
2:00 pm - 5:00 pm

Event Type

 

Kursi eshte i njohur nga AMF

Tema Kohezgjatja
1 Biznesi dhe Ekonomiksi i Sigurimeve 2 ore
Natyra e sistemeve ekonomike
Kërkesa dhe oferta/sigurime
Natyra e konkurencës
2 Baza Ligjore e biznesit te sigurimeve
Parimi i kompensimit të humbjes
Parimi i interesit të sigurueshëm
Parimi i zëvendësimit
Parimi i mirëbesimit
Elementet e një kontrate sigurimi
3 Ndermjetesit ne sigurime (Broker, Agjente sigurimesh)
Tregu i ndermjetesimit dhe rregullimi i ndermjetesve 2 ore
Kuadri Ligjor dhe rregullator
Raporti Broker- Klient – Sigurues
Raporti Agjent- Klient – Sigurues
4 Sigurimi i Pergjegjesive (Publike, Produktit, Profesionale) 4 ore
Koncepti juridik i Pergjegjesise (Sigurimet e detyrueshme)
Pergjegjesia publike
Pergjegjesia e Produktit
Pergjegjesia Legale dhe e Ndotjes
Pergjegjesia e punedhenesit
Pergjegjesia Profesionale
5 Sigurimet Motorrike (Te detyrueshme dhe Vullnetare) 4 ore trajnim + 2 ore praktike
Koncepti ligjor i Sigurimeve motorike (te detyruara & vullnetare)
TPL , kushtet e marrjes ne sigurim, baza ligjore rregullatore
Kartoni Jeshil kushtet e marrjes ne sigurim, baza ligjore rregullatore
Sigurimi Kufitar kushtet e marrjes ne sigurim, baza ligjore rregullatore
Sigurimi minikasko, kushtet e marrjes ne sigurim, baza ligjore rregullatore
Sigurimi Kasko kushtet e marrjes ne sigurim, baza ligjore rregullatore
Praktika e procedures se demit motorik
6 Sigurimi Pasurisë 4 ore trajnim + 2 ore praktike
Sigurimi nga Zjarri & Rreziqet shtese/vjedhja, termeti
Sigurim oferte & kontrate; koncepti ligjor dhe dokumentacioni I marrjes ne sigurim
Garanci Oferte;
Garanci Kontrate
Garanci Paradhenie
Garanci Mirembajtje
Garanci Doganore
Kundergaranci me banken
Procesi i marrjes ne sigurim dhe procedura e leshimit te Garancive;
Marreveshja Siguruese dhe Trajtimi I demeve
7 Informacion mbi produktet e shendetit dhe Aksidenteve 4 ore trajnim + 2 ore praktike
Sigurimi Privat i Shendetit
Aksidente Personale
Shendet ne Udhetim
Informacion mbi produktet
Procedura e marrjes në sigurim
Dokumentacioni
8 Etika dhe Teknikat e shitjes ne Sigurime 4 ore
Etika ne ndermjetesim te produkteve te Sigurimit
Teknika praktike te prezantimit dhe shitjes se produkteve te sigurimit
“screnning/njohja” e klientit dhe profilit te tij
Cross selling/shitje te kryqezuara te produkteve te sigurimit per individe dhe/ose biznese
9 Testim Per njohurite e marra
Total ore trajnimi 24 ore + 6 ore praktike

Trajnimi do të zhvillohet ne sallen e trajnimeve te IFIBI-it.